Bieg główny

REGULAMIN Grand Prix
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2019/2020

 1. CEL ZAWODÓW
  • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
  • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 2. ORGANIZATOR
  • Fundacja Krok do Natury,
   adres: ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec;
  • Stowarzyszenie Sport dla Każdego
   adres: ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec;
  • Sport & Event Consulting Piotr Książkiewicz.
 3. UCZESTNICY
  • Uczestnik to osoba, która ukończyła 18 lat i została zarejestrowana droga elektroniczną oraz została zweryfikowana w Biurze Zawodów w dniu biegu;
  • zawodnicy urodzeni w latach: 2001 – 2003, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 4. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
  1. ZGŁOSZENIA:
   • zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl;
   • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, tj.: jeśli START jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 we wtorek);
   • po wyżej wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów, w dniu biegu w godzinach 08:30 - 10:30.
   • Biuro Zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30;
   • podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość tj. dowód osobisty, prawo jazdy. Karta pobytu, paszport).
  2. OPŁATA STARTOWA:
   • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.citytrail.pl lub w Biurze Zawodów;
   • jednorazowa opłata wpisowa wynosi:
    • 25,00 zł – płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 4 dni przed biegiem;
    • 30,00 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
   • karnet na wszystkie biegi w jednej lokalizacji wykupiony na cały cykl z góry:
    • 99,00 zł – płatny poprzez panel elektroniczny, w wersji STANDARD - w ramach którego zawodnicy mają obowiązek każdorazowo zwrócić chip do pomiaru czasu;
    • 109,00 zł – płatny poprzez panel elektroniczny, w wersji PREMIUM - w ramach którego zawodnicy otrzymują chip do pomiaru czasu na własność;
    • niezależnie od wybranej opcji karnet musi zostać opłacony w panelu zawodnika w nieprzekraczalnym terminie na 4 dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem (karnet zaczyna obowiązywać od momentu wniesienia opłaty);
    • pierwsze 6000 wykupionych karnetów oprócz możliwości startu we wszystkich biegach cyklu w danym mieście zawiera także zimową czapkę do biegania. Czapkę można odebrać razem z pakietem startowym w Biurze Zawodów w terminach pierwszych trzech biegów cyklu w danym mieście;
    • nie ma możliwości wykupienia karnetu w Biurze Zawodów;
   • pakiet charytatywny:
    • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o:
     • 15,00 zł - w przypadku wyboru jednorazowej opłaty wpisowej;
     • 30,00 zł - w przypadku wyboru karnetu na cały cykl;
    • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa);
    • numer startowy osoby, która dokona rejestracji przed zamknięciem zapisów elektronicznych do pierwszego biegu i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony:
     • innym kolorem i logotypem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w przypadku wyboru karnetu;
     • logotypem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w przypadku wyboru jednorazowej opłaty startowej;
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 5. TERMIN ZAWODÓW
  • Bydgoszcz: 28 września (sobota), 16 listopada (sobota), 22 grudnia, 19 stycznia, 23 lutego, 29 marca;
  • Katowice: 29 września, 3 listopada, 8 grudnia, 5 stycznia, 16 lutego, 15 marca;
  • Lublin: 19 października, 10 listopada (godz. 11:11, niedziela), 14 grudnia, 11 stycznia, 1 lutego, 7 marca;
  • Łódź: 29 września, 3 listopada, 8 grudnia, 5 stycznia, 2 lutego, 8 marca;
  • Olsztyn: 26 października, 23 listopada, 28 grudnia, 8 lutego, 29 lutego, 21 marca;
  • Poznań: 12 października, 30 listopada, 21 grudnia, 18 stycznia, 22 lutego, 28 marca;
  • Szczecin: 20 października, 24 listopada, 22 grudnia, 19 stycznia, 23 lutego, 15 marca;
  • Trójmiasto: 27 października (Gdańsk), 24 listopada (Gdynia), 29 grudnia (Gdańsk), 9 lutego (Gdynia), 1 marca (Gdańsk), 22 marca (Gdynia);
  • Warszawa: 20 października, 9 listopada (11:11, sobota), 15 grudnia, 12 stycznia, 2 lutego, 8 marca;
  • Wrocław: 5 października, 2 listopada, 7 grudnia, 4 stycznia, 25 stycznia, 14 marca;
  • biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00  (WYJĄTKIEM są biegi odbywające się 9 i 10 listopada w Lublinie i Warszawie);
  • w osobnych terminach odbędą się oficjalne ceremonie zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Terminy ceremonii zakończenia zostaną podane nie później niż miesiąc przed planowanym wydarzeniem.
 6. TRASA I MIEJSCE ZAWODÓW
  • Trasy biegów prowadzą po lasach lub parkach;
  • dystans biegów wynosi 5km;
  • adresy zawodów w poszczególnych miastach:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice Kempingu Dąbrowa);
   • Łódź: Park Baden-Powella;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Poznań: Jezioro Rusałka;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
   • Trójmiasto: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy – Gdańsk w okolicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w okolicy osiedla Mały Kack (ul. Spokojna);
   • Warszawa: Park Młociński;
   • Wrocław: Las Osobowicki.
 7. KLASYFIKACJA
  1. OGÓLNE WARUNKI KLASYFIKACJI:
   • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niewłaściwe zamocowanie chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika;
   • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
    • na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału Startera Biegu) – zawsze dla pierwszych 50 zawodników na mecie oraz dla wszystkich zawodników w biegach, w których frekwencja nie przekracza 300 zawodników, a start odbywa się w jednej turze;
    • na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) w przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze. W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowanych zostanie pierwszych 50 zawodników na mecie;
    • ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do Sędziego Głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez Startera Biegu;
   • zawodnicy, którzy nie skorzystali z możliwości zakupu na własność chipa do pomiaru czasu mają obowiązek zdania go Organizatorowi po każdym biegu cyklu wraz z numerem startowym.
  2. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
   • klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
   • kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 - 29 lat), K/M30 (30 - 39 lat), K/M40 (40 - 49 lat), K/M50 (50 - 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
   • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w momencie rozpoczęcia edycji cyklu (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2019);
   • punkty w klasyfikacji OPEN przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd;
   • punkty w kategoriach wiekowych przyznawane będą za miejsca zajęte w danej kategorii wiekowej w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd;
   • zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów;
   • w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje:
    • najlepszy czas uzyskany w edycji 2019/2020 w danym mieście;
    • drugi najlepszy czas uzyskany w edycji 2019/2020 w danym mieście w przypadku gdyby najlepszy wynik był identyczny;
    • trzeci najlepszy czas uzyskany w edycji 2019/2020 w danym mieście w przypadku gdyby drugi wynik był identyczny - itd.;
    • jeśli w trakcie cyklu Grand Prix  dojdzie do zmiany przebiegu trasy tj. skrócenia lub wydłużenia dystansu, czasy z takiego biegu nie będą decydowały o kolejności w klasyfikacjI.
  3. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
   • drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej po akceptacji charakteru i nazwy przez Organizatora, może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp.,;
   • drużynę do rywalizacji zgłasza się poprzez Panel Użytkownika na stronie www.citytrail.pl;
   • drużyna wybiera Kapitana, który w swoim Panelu Użytkownika „tworzy” drużynę. Kolejno Kapitan zobowiązany jest rozesłać zaproszenia do drużyny do poszczególnych zawodników w formie np.: e-mailem, udostępniając na forum, udostępniając w grupie na Facebook'u, itp.. Zawodnik zostanie dodany do drużyny po zaakceptowaniu zaproszenia.
   • Organizator nie odpowiada za czynności związane z tworzeniem drużyny oraz przetwarzaniem danych osobowych w tym zakresie;
   • zgłoszenia drużyn oraz zapraszanie zawodników do drużyny będzie możliwe w terminie od 15 września do dnia drugiego biegu w danym mieście np. jeśli 2. bieg odbywa się w sobotę 2 listopada to termin zgłoszeń do klasyfikacji upływa w tym dniu o godzinie 23:59;
   • każdy z zawodników zgłoszonych do drużyny ma obowiązek wpisania jej nazwy w rubryce "klub" w Panelu Użytkownika (jako jedynej lub jednej z kilku, np.: "CITY TRAIL Team / AZS AWF Warszawa"). Zawodnicy, którzy nie spełnią tego obowiązku do dnia 2. biegu w danym mieście - zostaną usunięci z drużyny przez administratora strony www.citytrail.pl, a ich wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji drużynowej;
   • do drużyny może zostać zgłoszona dowolna ilość zawodników. W klasyfikacji końcowej końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki 4 najlepszych z nich (warunkiem jest ukończenie przez zawodnika co najmniej 4 biegów). Kolejni 4 zawodnicy utworzą kolejną druzynę np. CITY TRAIL Team II, itd.;
   • punktacja drużyny zostanie wyliczona na podstawie sumy punktów zawodników:
    • punktacja mężczyzn w klasyfikacji będzie tożsama z punktacją w klasyfikacji indywidualnej;
    • punktacja kobiet w klasyfikacji drużynowej zostanie wyliczona z punktacji w klasyfikacji generalnej przy zastosowaniu przelicznika wyznaczonego na podstawie różnic frekwencji między kobietami, a mężczyznami, wg wzoru: x = liczba mężczyzn startujących w biegu / liczba kobiet startujących w biegu np. jeśli w zawodach wzięło udział 1200 biegaczy, z czego 400 to kobiety, a 800 mężczyźni, to x = 2, więc punkty kobiet będą mnożone razy 2;
   • zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny w jednej lokalizacji;
   • w trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie powodowała dyskwalifikację zawodnika z klasyfikacji drużynowej;
   • za drużynę odpowiedzialny jest Kapitan, który jako jedyny pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności do drużyny, kontaktuje się z Organizatorem w sprawach drużyny. Kapitan dba, aby każdy z członków drużyny w rubryce "klub" wpisał jej nazwę (dotyczy także Kapitana).
  4. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
   • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 4 z 6 biegów w danym mieście;
   • w klasyfikacji generalnej cyklu po wszystkich biegach danej edycji wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa.
 8. NORDIC WALKING
  • Dozwolone jest użycie kijków do marszu Nordic Walking;
  • zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu;
  • nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijkami Nordic Walking.
 9. ZAOCZNE ZALICZENIE CYKLU
  • Istnieje możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w 4 dowolnych biegach cyklu w dowolnych lokalizacjach. Start zaoczny tj. w innym mieście, jest wyłącznie zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane 4 biegi, nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji w żadnej z lokalizacji. Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którzy pragnął otrzymać pamiątkowy medal;
  • zawodnik, który zaliczy cykl zaocznie powinien poinformować Organizatora (mailowo na adres: kontakt@citytrail.pl), w jakim mieście chciałby odebrać pamiątkowy medal.
 10. NAGRODY
  • W kategorii OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła ok.: 1000 zł (I miejsce), 800 zł (II miejsce), 600 zł (III miejsce), 500 zł (IV miejsce), 400 zł (V miejsce);
  • w kategorii wiekowej – statuetki dla 3 najlepszych zawodników. Nagroda rzeczowa o wartości min. 200 zł dla zwycięzcy każdej z kategorii; upominki dla zawodników z miejsc II i III;
  • w klasyfikacji drużynowej – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych drużyn;
  • oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidujemy również wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki lub najstarszego zawodnika w każdym mieście po ukończeniu przez niego cyklu w danym mieście tj. co najmniej 4 biegów;
  • zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych - nagrody nie dublują się;
  • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6 biegów otrzymają pamiątkowy medal.
 11. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
  • Kontrola antydopingowa może zostać przeprowadzona wśród 5 pierwszych zawodników na mecie (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów.
  • nagrody wcześniej przyznane zostaną odebrane osobom wyżej wymienionym.
 12. LIMITY UCZESTNIKÓW
  • Poznań:
   • 1000 opłaconych karnetów;
   • 250 opłaconych pojedynczych startów (na każdy z sześciu biegów);
  • Szczecin:
   • 800 opłaconych karnetów;
   • 200 opłaconych pojedynczych startów (na każdy z sześciu biegów);
  • po wyczerpaniu limitu uczestników w lokalizacji Poznań i Szczecin nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu;
  • dla pozostałych lokalizacji nie obowiązują limity uczestników.
 13. NUMERY STARTOWE
  • Numery startowe są stałe tj. numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu;
  • numery startowe są odbierane w Biurze Zawodów podczas weryfikacji. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego po każdym biegu cyklu poza ostatnim biegiem w którym zawodnik bierze udział. Wyjątek stanowią posiadacze karnetu w wersji PREMIUM.
 14. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  • Dane osobowe uczestników Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych;
  • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w cyklu Grand Prix obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, która została wskazana w Panelu użytkownika;
  • wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów;
  • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych;
  • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z Organizatorem;
  • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
  • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
  • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna;
  • protesty dotyczące wyników należy składać mailowo (na adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;
  • umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów CITY TRAIL jest zabroniona;
  • niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.